DİNLE

Ders Kataloğu

NT 501 Nanobilimin Temel Prensipleri 3 SU Kredi
Nanoboyutta ölçekleme kanunları, atomik yapılar, sıfır, bir ve iki boyutlu malzemeler ve enerji bant aralıkları. Nanotermodinamik, küçük sistem termodinamikleri - Hill teorisi, dalgalanmalar, brown hareketi ve difüzyon denklemi. Nanoboyutta bağlanma, elektrostatik kuvvetler, parçacıklararası kuvvetler - koloidler, hidrojen bağı, Van der Waals etkileşimleri ve hidrofobik etki. Nanoelektronik, nanoyapılarda elektronler ve quantum etkileri, moleküler elektronik. Nanooptik, ışığın madde ile etkileşimi ve quantum noktalar. Nanomanyetizma ve nanomanyetik sistemlerin özellikleri. Nanoboyutta mekanik, gerilim alanlar, yüzey enerjisi, sıvı hal ve kılcallık. Yüzey ve arayüzey etkileri, dokulu yüzeylerde ıslanma, adezyon ve sürtünme, VdW kuvvetleri. Öztoplanma, misel özellikleri ve çok moleküllü yapılar.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2013-2014 Nanobilimin Temel Prensipleri 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS / 6 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
 
NT 502 Mikro/Nanofabrikasyon 3 SU Kredi
Bu modülün içeriği i) malzemeleri mikro ve nanoboyutta şekillendirmenin temelleri (difüzyon, dağlama ve oksidasyon), ii) litografi, malzeme depozitleme, patern transferi ve metroloji, ii) şarjlı parçacık litografisi (e-ışını ve fokuslanmış iyon ışını litografisi), iv) taramalı uç mikroskopisi-temelli üretlim teknikleri (batırmalı uç litografisi ve nanograftlama), v) nanobaskılama litografisi ve adım-ve-flaş litografisi, vi) konvensiyonel olmayan üretim teknikleri (nanoskiving ve nanoküre litografisi), vii) öztoplanma, kalıplı/güdümlü öztoplanma ve yumuşak litografi, viii) gövde ve yüzey mikroimalatı ve ix) 3D baskılamadır. Bu modül mikro/nano yöntemlerle üretilmiş aletlerin uygulamalarına da özel önem verecektir.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2013-2014 Mikro/Nanofabrikasyon 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS / 6 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
 
NT 503 Nanoteknolojinin Sanayi Uygulamaları 3 SU Kredi
Nanoteknoloji hayatımızın her yönünü etkiliyor. Bu ders modülünde, nanoteknolojilerin çeşitli sanayi sektörlerindeki uygulamalarını, sektörün inovasyon gereksinimlerini, Nanoteknolojinin verdiği atomik seviyedeki kontrol ve ölçme yetenekleri ile bağdaştırarak inceleyeceğiz. Ele alınacak sektörler: sağlık ve biyomedikal bilimler, çevere ve su, elektronik, havacılık, savunma, otomotiv, yiyecek-içecek ve ziraat, inşaat ve yapısal malzemeler, kozmetik, tekstil ve spor. Başarılı ve başarısız ürün ve araştırmadan uygulamaya geçiş örneklerini inceleyeceğiz. Ayrıca, nanoteknolojilerin tüketici ve sosyal yaşama etkilerini sorgulayacağız.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2013-2014 Nanoteknolojinin Sanayi Uygulamaları 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS / 6 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
 
NT 504 Nanoteknolojinin Ekonomi, Politika ve Etiği 3 SU Kredi
Nanoteknoloji sadece teknik bir konu değildir, aynı zamanda ekonomik, politik ve etik boyutları da olan bir konudur. Bu modül nanoteknoloji konusunda çok boyutlu bir perspektif sağlamayı hedeflemektedir. Modül 3 bölüm olarak tasarlanmıştır; (1) nanoteknolojinin kullanıcı pazarında ticarileştirilmesi, (2) sağlık, güvenlik ve çevresel etkileri, ve (3) nanoteknoloji konusundaki ulusal politikalar. Belli gelişmiş (ABD, İngiltere, Almanya, Japonya, Güney Kore vs.) ve gelişmekte olan (Çin, Hindistan, İsrail, İran vs.) ülkelerin ulusal nanoteknoloji politikaları, bütün bir sistem ve onun aktörleri, stratejik odak alanları, yönetişim mekanizması, arayüz kurumlar, Ar-Ge destek politikaları, ulusal bütçedeki payı, ticarileşme stratejileri ve SGÇ etkileri gibi farklı boyutlarda incelenecektir.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2013-2014 Nanoteknolojinin Ekonomi, Politika ve Etiği 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS / 6 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
 
NT 505 Nanomalzemelerin Karakterizasyonu 3 SU Kredi
Öğrenciler nanomalzeme karakterizasyonunun temellerini deneyler ve dersler sayesinde öğreneceklerdir. Derste işlenecek metotların bir kısmı söyledir: x-ışını spektroskopisi, UV-Vis spektroskopisi, nükleer manyetik rezonans, electron mikoskopisi ve atomic kuvvet mikroskopisi; derste ayrıca alet ve hibrid malzemelerin karakterizasyonuyla da ilgili bölümler olacaktır. Karakterizasyon bilgilerini daha da ileriye taşımak isteyen öğrencilerin karakterizasyon mödüllerinin devamını (electron mikroskopisi ve ısıl karakterizasyon gibi) da almaları önerilir.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2013-2014 Nanomalzemelerin Karakterizasyonu 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS / 6 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
 
NT 506 Nanoteknolojide ileri Karakterizasyon 3 SU Kredi
İleri karakterizasyon teknikleri modülünde, malzeme karakterizasyonunda sıklıkla kullanılan tekniklerin teorik temelleri ve uygulama alanlarından güncel örnekler işlenecektir. Her bir teknik için demo yapılarak malzemelerin yapıları incelenecek ve tekniklerin çalışma prensipleri tartışılacaktır. Elipsometre, nuclear manyetik rezonans ve mikro bilgisayarlı tomografi gibi ileri düzey karakterizasyon teknikleri incelenecek tekniklerden bazılarıdır.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2013-2014 Nanoteknolojide ileri Karakterizasyon 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS / 6 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
 
NT 508 Nanoteknolojide Kaplama ve Sentez Yöntemleri 3 SU Kredi
Bu ders çeşitli nanomalzemelerin sentezi ile nano-yapılı veya nano-ölçekteki kaplamaların hazırlanması için kullanılan kimyasal işlemleri kapsamaktadır. Ders kapsamında inorganik nanoparçacıklar, metal oksit nanoparçacıkları, karbon nanomalzemeler, nano-gözenekli yapılar, biyo-esinlenmiş nanomalzemeler, polimerik nanomalzemeler ve kuantum noktacıkları gibi çeşitli nanomalzelerin sentezi için kullanılan farklı kimyasal sentez metodları detaylı biçimde incelenecektir. Ayrıca, nano-yapılı veya nano ölçekli kaplamalar elde edilebilmesi kullanılan tabaka-tabaka ince film kaplama ve Langmuir?Blodgett yöntemi ile kimyasal buhar, fiziksel buhar ve atomik katman biriktirme gibi çeşitli biriktirme yöntemleri üzerinde durulacaktır. Son olarak ise öğrenciler laboratuvarda seçilmiş bazı nanoparçacıkların sentezine katılarak Pratik deneyim kazanacaklardır.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Yaz 2013-2014 Nanoteknolojide Kaplama ve Sentez Yöntemleri 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS / 6 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
 
NT 512 Nanomalzemelerin Enerji Uygulamaları 3 SU Kredi
Bu ders kapsamında çeşitli nanomalzemelerin enerji üretimi, enerji depolama ve enerji çevrim sistemlerindeki kullanımları konuları açıklanmaktadır. Ayrıca, temel malzeme özellikleri, eletrokimya ve farklı enerji sistemleri arasındaki bağlantılar üzerinde durulmaktadır. Bu derste, hem elektrokimya, yakıt pilleri, bataryalar, kapasitörler, nanosistemler ile enerji depolama ve çevrimi, yakıt pilleri, mikroakışkanlar ve yapay kaslar konuları hakkında temel bilgiler verilmekte, hem de nanomalzemelerin bu sistemlerdeki uygulamaları gösterilmektedir

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Yaz 2013-2014 Nanomalzemelerin Enerji Uygulamaları 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS / 6 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
 
NT 546 İleri Malzeme Karakterizasyon 3 SU Kredi
Seçmeli bu ders öğrencilere ileri malzeme karakterizasyon tekniklerini ve bu kapsamda çalışma prensiplerini, cihazları ve örnekler üzerinden uygulama alanlarını öğretecektir. Bu derste işlenecek tekniklerden bazıları odaklanmış yükün demeti, nükleer manyetik rezonans ve raman spektroskopisidir.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS / 6 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
 
NT 592 Proje Dersi 0 SU Kredi
Öğrencilerin master programı eğitimi sırasında ve tamamlamış oldukları 10 modül sonrasında, edinmiş oldukları bilgileri, bilimsel yaklaşımla tasarlanmış projede ve kendileri için belirlenen bir proje yürütücüsünün danışmanlığında uygulamaları beklenmektedir.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2014-2015 Proje Dersi 0
Yaz 2013-2014 Proje Dersi 0

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 7 ECTS / 7 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :