DİNLE

Ders Kataloğu

ETM 501 Enerji Ekonomisi ve Politikaları 3 SU Kredi
Petrol, doğalgaz, kömür, yenilenebilir, hidro, nükleer ve elektrik tedarik zincirleri. Temel enerji kaynaklarının global dağılımı, yatırım gereksinimleri, çevreye olan etkileri, tarihsel kullanımları ve talep projeksiyonları. Arz, talep ve fiyat oluşumunu etkileyen faktörler. Fiziksel ve finansal enerji piyasalarının işleyişi. Devlet politikalarının rolü. Petrol ve doğalgaz piyasalarına detaylı bakış: Bellibaşlı üretici ve tüketici ülkelerin politikalarının küresel etkileri. Enerji güvenliği ve jeopolitiği. Güncel politik ve teknolojik gelişmelerin jeopolitik ve ekonomik etkileri üzerine vaka tartışmaları.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2017-2018 Enerji Ekonomisi ve Politikaları 3
Bahar 2016-2017 Enerji Ekonomisi ve Politikaları 3
Güz 2016-2017 Enerji Ekonomisi ve Politikaları 3
Güz 2015-2016 Enerji Ekonomisi ve Politikaları 3
Güz 2014-2015 Enerji Ekonomisi ve Politikaları 3
Güz 2013-2014 Enerji Ekonomisi ve Politikaları 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 9 ECTS / 9 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
 
ETM 502 Çevre, İklim Değişikliği ve Toplumsal Maliyet 3 SU Kredi
BM?e göre iklim değişkiliği günümüzdeki en önemli sorunlardan biridir. İklim değişkliği iş dünyası, toplum ve hükümetler arasındaki ilişkilerin temelden değişmesine yol açmaktadır. Bu bağlamda sürdürülebilir kalkınma kavramı ekonomik büyüme ve toplumsal hedeflerin uzlaşmasını sağlayacak normatif çerçeve olarak sunulmaktadır. Modül katılımcıların enerji tekenolojileri ve enerji yönetimindeki gelşmelerin bu arkaplanını anlamalarını hedeflemektedir. Dersin sonunda katılımcılar enerji projelerinin sosyal maliyetini, enerji etkinliğinin önemi, enerji üretiminin ve kullanımının sosyal ve çervresel etkilerinin ve aynı zamanda uluslararası ve yerel düzenlemelerin gelişme eğilimlerini kavramış olacaktır. Enerji projelerinin finansmanı ve finansman araçları üzerinde özellikle durulacaktır.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2014-2015 Çevre, İklim Değişikliği ve Toplumsal Maliyet 3
Bahar 2013-2014 Çevre, İklim Değişikliği ve Toplumsal Maliyet 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS / 6 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
 
ETM 504 Enerji Piyasaları 3 SU Kredi
Genel Bakış ve Ortak Amaç Belirleme: Elektrik odaklanarak Küresel Yenilenebilir Enerji Piyasaları. Anlama: Yenilenebilir Enerjinin Temelleri: Hidro, Güneş, Jeotermal, Rüzgar ve Biyogaz Türkiye?deki Enerji Sektörü Segment Yapıları, Dinamikleri, Satın alma Garantileri ve Teşvikler. Yatırım: Yatırım Planlaması, Üretim Kapasitesi Portföyü Oluşturma, Projeler Seçme ve Geliştirme, Fizibilite için Yük ve Fiyat Tahmini, Çevresel Etki Değerlendirmesi, Karbon Sertifikaları. Proje Finansmanı: Lisanslama, Güç Sistemleri, Saha Geliştirme, Şebeke Bağlantıları Süreçlerine ve Yasal Düzenlemeler Bakış. Gerçek Dünyada Santral İşletmeciliği (Santrali Ziyaretleri Gruplar Bazında). Para Kazanma: Elektrik Spot Piyasalar (PMUM ve Enerji Borsaları), Türkiye?de Elektrik Toptan ve Perakende Pazarı. Geleceğe Hazırlanmak: Temel Trendler, İş Fırsatları ve Zorluklar, Gelecek için Senaryo Planlaması.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2017-2018 Enerji Piyasaları 3
Bahar 2016-2017 Enerji Piyasaları 3
Bahar 2015-2016 Enerji Piyasaları 3
Bahar 2014-2015 Enerji Piyasaları 3
Bahar 2013-2014 Enerji Piyasaları 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 9 ECTS / 9 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
 
ETM 506 Enerji Düzenlemeleri ve Hukuku 3 SU Kredi
Bölüm 1: Karar Verme: Firma yöneticileri ve teknik personel her gün sayısız karar vermek durumundadır. Enerji firmaları da bundan muaf değildir. Bu kararlar çoğu zaman ardışık, rastsallık içeren, birbiriyle çelişen kriterleri olan ve çok sayıda karar verici tarafından verilmektedir. Bu nedenle enerji firmalarının sıklıkla karşılaştığı karmaşık karar problemlerini modellemeyi ve onları uygun yöntemlerle çözebilecek araçları yetkin bir şekilde kullanma becerisi önemli bir kazanım olacaktır. Ders kapsamında hem çeşitli enerji problemlerinin detayları hem de bu kapsamda kullanılabilecek olan araçlar üzerinde durulacaktır. Söz konusu araçlar: Karar Modelleme Araçları (Karar Ağaçları / Etki Diyagramları / Hassasiyet Testleri), Rastsallık Modelleme ( Bayes Kuramı / Yeni Bilginin Değeri / Monte Karlo Simulasyonu), Fayda Modellemek (Risk ve Tercihler/ Fayda Kuramı / Çok Kriterli Fayda / Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri AHP, ELECTRE, PROMETHEE). Öte yandan üzerinde durulacak olan karar problemleri arasında Enerji Yatırım Kararları / Teknoloji Seçimi / Altyapı Seçimi / Yenilenebilir Enerji Planlama ve Yerel Enerji Sistemleri Planlaması bulunmaktadır. Ders kapsamında insanların karar verme süreçlerinde kullandıkları yöntemlerde sıklıkla karşılaşılan şartlanmışlıkları yani karar problemlerin psikolojisi ve öngörülebilir irrasyonellikler de kısmi olarak tartışılacaktır. Bölüm 2: Düzenlemeler: Modülün bu kısmının amacı başta elektrik sanayi olmak üzere enerji piyasalarında reformun yasal ve düzenleyici temellerini tartışmaktır. Modül şu başlıklardan oluşmaktadır: i) Yeni enerji kanunu, düzenlemeler ve özelleştirme sonrası hukuksal sorunlar; ii) Piyasa aksaklıkları, düzenleme, serbestleşme ve rekabet; iii) Türkiye ve Avrupa Birliği ve Türkiye?de elektrik piyasalarında reformun temel unsurları

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2017-2018 Enerji Düzenlemeleri ve Hukuku 3
Bahar 2016-2017 Enerji Düzenlemeleri ve Hukuku 3
Bahar 2015-2016 Enerjide Karar Verme ve Düzenlemeler 3
Bahar 2014-2015 Enerjide Karar Verme ve Düzenlemeler 3
Yaz 2013-2014 Enerjide Karar Verme ve Düzenlemeler 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 9 ECTS / 9 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
 
ETM 507 Enerjide Teknoloji ve İnovasyon Yönetimi 3 SU Kredi
Teknoloji ve İnovasyon Yönetimi; genel çerçeve ve 3 boyutlu yaklaşım. Teknoloji ve inovasyon yöntemiyle ilgili temel kavramlar. İnovasyonun tanımı, türleri. İnovasyon sürecinin adımları. Stratejik yönetim yaklaşımı. Makro çevre analizi. Sektör analizi. Şirket içi yetkinliklerin analizi. Rekabet stratejileri ve inovasyon. Teknoloji ve inovasyon stratejisinin oluşturulması ve firma stratejisi ile uyumu. Vizyon-strateji-eylem planı ilişkisi. Ar-Ge projelerinin değerlendirilmesi, seçilmesi, Ar-Ge portföyünün oluşturulması, planlanması ve Ar-Ge sürecinin yönetimi. Teknoloji öngörüsü; araçlar ve yöntemler. İnovasyon yönetiminde sistem yaklaşımı; İnovasyon kültürü ve organizasyonel dönüşüm. İnovasyon için başarı ve başarısızlık faktörleri. Fikri Mülkiyet Hakları; patent, faydalı model, türleri, süreçleri. İnovasyonda işbirliği; Rekabet öncesi işbirlikleri, Üniversite-sanayi işbirlikleri. İnovasyonun finansmanı. Ar-Ge sonuçlarının ticarileşme ve yayılım süreçleri.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2017-2018 Enerjide Teknoloji ve İnovasyon Yönetimi 3
Güz 2016-2017 Enerjide Teknoloji ve İnovasyon Yönetimi 3
Güz 2015-2016 Enerjide Teknoloji ve İnovasyon Yönetimi (ENS507) 3
Güz 2014-2015 Enerjide Teknoloji ve İnovasyon Yönetimi (ENS507) 3
Güz 2013-2014 Enerjide Teknoloji ve İnovasyon Yönetimi (ENS507) 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 9 ECTS / 9 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
 
ETM 508 Enerji Projelerinin Finansmanı 3 SU Kredi
Ders enerji finansmanı çerçevesinde fiyatlama, varlık değerleme ve risk yönetimi olarak üç finansman konusunda derin bir bakış açısı sağlayacaktır. Ders enerji piyasalarını küresel piyasalar bağlamında konumlandırarak giriş yapacak ve enerji piyasaları ile riskten korunma ve risk yönetimi için enerji ve türev fiyatlarının modellemesi ve tahmin etme yöntemlerini geliştirecektir. Ders aynı zamanda değerleme konusuna eğilecek ve enerji projelerinin finansmanında alternatif finansman mekanizmalarını vaka çalışmaları yolu ile işleyecektir.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2017-2018 Enerji Projelerinin Finansmanı 3
Bahar 2016-2017 Enerji Projelerinin Finansmanı 3
Bahar 2015-2016 Enerji Projelerinin Finansmanı 3
Bahar 2014-2015 Enerji Projelerinin Finansmanı 3
Bahar 2013-2014 Enerji Projelerinin Finansmanı 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS / 6 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
 
ETM 509 Enerji'de Proje Yönetimi 3 SU Kredi
Bu modül proje ömür döngüsü ve süreçleri, proje seçimi, proje finansmanı, proje tanımı, proje planlama, projenin hayata geçirilmesi ve kontrol, risk ve kaynak planlaması, projeler ile değişimin yönetimi, Ar-Ge projelerinin yönetimi, yeni ürün geliştirme projelerinin yönetimi, Ar-Ge ve ürün geliştirme projelerinin ticarileştirilmesi, proje yönetimi içini liderlik ve organizasyon gibi konuları içermektedir.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2017-2018 Enerji'de Proje Yönetimi 3
Bahar 2016-2017 Enerji'de Proje Yönetimi 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS / 6 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
 
ETM 510 Enerji Çalışmalarındaki Özel Konular 3 SU Kredi
Yatırım ve karar verme, paydaş iletişimi ve yönetimi, girişimcilik, stratejik işbirlikleri, yönetim ve liderlik, stratejik yönetim yaklaşımı gibi konuların enerji sektörüne özgü boyutları, sektörün uzmanları ve yöneticileri tarafından tartışılacaktır.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Yaz 2016-2017 Enerji Çalışmalarındaki Özel Konular 3
Yaz 2015-2016 Enerji Sektöründeki Özel Konular 3
Yaz 2014-2015 Enerji Sektöründeki Özel Konular 3
Yaz 2013-2014 Enerji Sektöründeki Özel Konular 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS / 6 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
 
ETM 511 Enerji Sistemleri ve Teknolojileri 3 SU Kredi
Enerji temelleri, enerji biçimleri ve dönüşümleri. Küresel enerji tüketimi ve çevresel etkileri. Fosil yakıtlarının kullanımı ve yokolması. Nükleer enerji sistemleri, güvenlik ve atık yönetimi. Güç santralleri; elektrik enerji sektörü. Yenilenebilir enerji sistemleri: biyokütle, jeotermal, güneş enerjisi sistemleri, rüzgar enerjisi, hidroelektrik sistemler. Enerji depolama sistemleri; piller ve yakıt hücreleri. Ulaşımda enerji kullanımı.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2017-2018 Enerji Sistemleri ve Teknolojileri 3
Güz 2016-2017 Enerji Sistemleri ve Teknolojileri 3
Güz 2015-2016 Enerji Sistemleri ve Teknolojileri 3
Güz 2014-2015 Enerji Sistemleri ve Teknolojileri 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 9 ECTS / 9 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
 
ETM 513 Enerji Çalışmalarında Temel Yetenekler 3 SU Kredi
Bu ders, Enerji Teknolojileri ve Yönetimi yüksek lisans programı katılımcılarına 3 konuda temel yetenekleri kazandırma amacındadır; (1) Bilimsel araştırma ve raporlama yöntemleri (Araştırma taslağı hazırlamak, araştırma sorusunu ve alt sorularını formüle etmek, literatür taraması - bağlantılı araştırma veritabanına ve kütüphane kaynaklarına erişmek, birincil ve ikincil verinin tanımını ve önemini anlamak, nitel (vaka çalışması, içerik analizi, derinlemesine mülakat, katılımcı - katılımcı olunmayan gözlem çalışmaları, vs..) anlamak ve nicel (inceleme-anketler, istatistik yöntemler) araştırma metodlarını anlamak ve belirli bir araştırma için en uygun araştırma metodunu seçmek, nitel ve nicel sonuçları analiz etmek.), (2) Bilgi paylaşımı, işbirliği ve takım çalışması, (3) Enerji konusundaki temel teknik terimler ve bilgiler.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2017-2018 Enerji Çalışmalarında Temel Yetenekler 3
Güz 2016-2017 Enerji Çalışmalarında Temel Yetenekler 3
Güz 2015-2016 Enerji Çalışmalarında Temel Yetenekler 3
Güz 2014-2015 Enerji Çalışmalarında Temel Yetenekler 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 9 ECTS / 9 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
 
ETM 514 Enerjide Girişimcilik ve Uluslararası İş Geliştirme 3 SU Kredi
Bu modül iki kısımdan oluşmaktadır; (1) girişimcilik ve (2) Enerjide Uluslararası iş Geliştirme. Her iki bölüm de 21 ders saati olarak planlanmıştır. Girişimcilik kısımı ise, şirket içi ve dışı girişimcilik, KOBİ'ler, yaratıcı düşünme teknikleri ve fikir geliştirme, fizibilite analinizin türleri ve yöntemleri, iş modeli geliştirme, iş planı yazımı, takım kurma, şirket içinde girişimci bir kültür oluşturma gibi konuları kapsamaktadır. Enerjide Uluslararası iş Geliştirme kısmında ise Enerji sektöründeki başlıca uluslararası pazarların dinamiklerinin ve karakteristiklerinin anlaşılması: Orta Doğu, Orta Asya, Afrika, Merkez Avrupa, Doğu Avrupa, İskandinav ülkeleri, ABD ve Kanada. Uluslararası enerji piyasalarında iş kurmanın fazları.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Yaz 2016-2017 Enerjide Girişimcilik ve Uluslararası İş Geliştirme 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS / 6 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
 
ETM 515 Enerji Piyasaları 3 SU Kredi
Temel Amaç: Enerji sektöründeki stratejik düşünme, analitik, karar verme ve problem çözme tekniklerini uygulayarak öğrencilerin yönetim becerilerini geliştirmek ve enerji sektörü dinamiklerini derinlemesine anlamalarını sağlamak. Genel Bakış ve Ortak Amaç Belirleme: Elektrik odaklanarak Küresel Yenilenebilir Enerji Piyasaları. Anlama: Yenilenebilir Enerjinin Temelleri: Hidro, Güneş, Jeotermal, Rüzgar ve Biyogaz Türkiye?deki Enerji Sektörü Segment Yapıları, Dinamikleri, Satın alma Garantileri ve Teşvikler. Yatırım: Yatırım Planlaması, Üretim Kapasitesi Portföyü Oluşturma, Projeler Seçme ve Geliştirme, Fizibilite için Yük ve Fiyat Tahmini, Çevresel Etki Değerlendirmesi, Karbon Sertifikaları. Proje Finansmanı: Lisanslama, Güç Sistemleri, Saha Geliştirme, Şebeke Bağlantıları Süreçlerine ve Yasal Düzenlemeler Bakış. Gerçek Dünyada Santral İşletmeciliği (Santrali Ziyaretleri Gruplar Bazında). Para Kazanma: Elektrik Spot Piyasalar (PMUM ve Enerji Borsaları), Türkiye?de Elektrik Toptan ve Perakende Pazarı. Geleceğe Hazırlanmak: Temel Trendler, İş Fırsatları ve Zorluklar, Gelecek için Senaryo Planlaması.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS / 6 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
 
ETM 516 Enerji Güvenliği?nin Uluslararası Ekonomi Politiği 3 SU Kredi
Enerji, ülkelerin dış politikalarının belirlemesinde ve uluslararası politika ve güvenliğin şekillenmesindeki temel faktörlerden birisidir. Bu ders, Uluslararası Ekonomi- Politik kuramsal çerçevesi ile, ulusal ve uluslararası güvenlik, dış politika ve enerji güvenliği üçgeni üzerine konsantre olmaktadır. Bunların yanı sıra, (kaya gazı ve kaya petrolünün çıkarımını ekonomik hale getiren) yeni teknolojileri, (iklim değişikliği gibi) yapısal değişiklikleri ve bunların nasıl ve ne şekilde ?paradigma değişikliği?ne neden olduğu ? ve olacağı- da ders kapsamında irdelenmektedir.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS / 6 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
 
ETM 517 Yenilenebilir Enerji Teknolojilerinde İleri Konular 3 SU Kredi
Bu modül kapsamında, yenilenebilir enerji teknolojileri olan ?rüzgar?, ?güneş?, ?hidroelektrik?, ?jeotermal?, ?biyokütle? ve ?nükleer? enerji teknolojileri, ayrıca enerji depolama teknolojileri ele alınacaktır. Bu başlıklar altında incelenecek olan konular şu şekildedir: Fotovoltaik hücrelerin teorik ve pratik verimliliği, organik PV teknolojisi, güneş enerjisi potansiyeli ölçümü, güneş enerjisi santrali verimliliği, ekonomik ve teknik fizibilite analizi, kapalı ızgara sistem tasarım alternatifleri. Rüzgar enerjisi ve değerlendirme, düşey ve yatay türbinler, küçük ve büyük ölçekli sistemler, güvenlik ve güvenilirlik, rüzgar türbini yer seçimi, sistem tasarımı ve entegrasyonu, ölçüm, kontrol sistemleri, tasarım ve rüzgar türbinleri, ekonomi ve maliyet analizi. Dünyada jeotermal enerji, jeotermal enerji Türkiye'de kullanımı ve potansiyeli, jeotermal enerji ve jeotermal sistemlerin türleri kökeni, jeotermal sistemler / rezervuar, üretim ve rezervuar mühendisliği kavramlarının değerlendirilmesi, rezervuar modelleme, reenjeksiyon, maliyet analizi, teknik fizibilite. Nükleer reaktör ve sınıflandırılması, nükleer reaktörler, enerji santralleri, reaktör tasarımı, reaktör parametreleri, temel tesis bileşenleri, güvenlik kaygıları ve önlemler, fiziksel ve mühendislik prensipleri. Enerji depolama, elektrokimyasal depolama, kapasitif depolama, depolama sistemleri geleceği, maliyet analizi genel ilkeleri. hidroelektrik teknolojileri temel kavramlar ve ilkeler. Hidroelektrik santrallerin sınıflandırılması ve işleyişi. Depolama sistemleri ve çalışma prensipleri. Türbin tipleri, Maliyet ve fayda analizi. Organik atıklar için anaerobik biyokimyasal arıtma prosesleri. Farklı organik atık akımlarının biyoenerji kurtarma potansiyelleri.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Yaz 2016-2017 Yenilenebilir Enerji Teknolojilerinde İleri Konular 3
Yaz 2015-2016 Yenilenebilir Enerji Teknolojilerinde İleri Konular 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS / 6 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
 
ETM 551 Lisansüstü Seminer I 0 SU Kredi

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 1 ECTS / 1 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
 
ETM 580 Enerji Teknolojileri ve Yönetiminde Özel Konular I 3 SU Kredi

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS / 10 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
 
ETM 590 Yüksek Lisans Tezi 0 SU Kredi

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2017-2018 Yüksek Lisans Tezi 0
Güz 2017-2018 Yüksek Lisans Tezi 0
Bahar 2016-2017 Yüksek Lisans Tezi 0
Güz 2015-2016 Yüksek Lisans Tezi 0
Bahar 2014-2015 Yüksek Lisans Tezi 0
Güz 2014-2015 Yüksek Lisans Tezi 0

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 50 ECTS / 50 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
 
ETM 592 Proje Dersi 0 SU Kredi
Öğrencilerin master programı eğitimi sırasında ve tamamlamış oldukları 10 modül sonrasında, edinmiş oldukları bilgileri, bilimsel yaklaşımla tasarlanmış projede ve kendileri için belirlenen bir proje yürütücüsünün danışmanlığında uygulamaları beklenmektedir.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2017-2018 Proje Dersi 0
Yaz 2016-2017 Proje Dersi 0
Yaz 2015-2016 Proje Dersi 0
Bahar 2015-2016 Proje Dersi 0
Yaz 2014-2015 Proje Dersi 0
Yaz 2013-2014 Proje Dersi 0

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 30 ECTS / 30 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :