Buradasınız

Ders Kataloğu


ANTH 214 Kltr Eletirisi Olarak Antropoloji 3 SU Kredi
Bu ders, rencilere antropolojiyi tantmay amalar. Antropoloji, tarihsel olarak alan aratrmas yoluyla "teki kltrler hakknda bilgi retmitir. Son yllarda antropoloji, eletirel bir bak asyla, hem kltr kavramn sorgulamaya hem de kltrlerin nasl temsil ve ifade edilebileceklerini yeni sorularla tartmaya balamtr. Ayn zamanda, antropolojinin corafi, teorik, yntemsel ve tematik alan da genilemektedir. Bu derste, eitli antropoloji kuram ve yntemleri bu gncel tartmalarn nda Trkiye dahil dnyann farkl yerlerinden rneklerle incelenecektir. rencilere dnem sonu projesi iin alan aratrmas yapma seenei tannacaktr.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2017-2018 Kltr Eletirisi Olarak Antropoloji 3
Bahar 2016-2017 Kltr Eletirisi Olarak Antropoloji 3
Bahar 2015-2016 Kltr Eletirisi Olarak Antropoloji 3
Bahar 2014-2015 Kltr Eletirisi Olarak Antropoloji 3
Bahar 2013-2014 Kltr Eletirisi Olarak Antropoloji 3
Bahar 2012-2013 Kltr Eletirisi Olarak Antropoloji 3
Bahar 2011-2012 Kltr Eletirisi Olarak Antropoloji 3
Bahar 2010-2011 Kltr Eletirisi Olarak Antropoloji 3
Bahar 2009-2010 Kltr Eletirisi Olarak Antropoloji 3
Bahar 2008-2009 Kltr Eletirisi Olarak Antropoloji 3
Bahar 2007-2008 Kltr Eletirisi Olarak Antropoloji 3
Bahar 2006-2007 Kltr Eletirisi Olarak Antropoloji 3
Bahar 2005-2006 Kltr Eletirisi Olarak Antropoloji 3
Bahar 2004-2005 Kltr Eletirisi Olarak Antropoloji 3
Bahar 2003-2004 Kltr Eletirisi Olarak Antropoloji 3
Bahar 2002-2003 Kltr Eletirisi Olarak Antropoloji 3
Bahar 2001-2002 Kltr Eletirisi Olarak Antropoloji 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS / 6 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
 
ANTH 251 Global ehrin Antropolojisi 3 SU Kredi
Krsal alanlardaki almalaryla bilinen antropologlar uzun zamandr ehirlerde de aratrmalar yrtmlerdir. Bu ders, ehir antropolojisine giri niteliini tamakta olup bu alann geliimi zerinde duracak ve zellikle global ehirlerin etnografik aratrmalarndaki teorik ve metodolojik tartmalar irdeleyecektir. Ders global ehirler zerine yaplan aratrmalarla ilgili karlatrmal bir bak sunarken, renciler Istanbul ehrinde bir aratrma projesi yapma imkan bulacaklardr.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2008-2009 Global ehrin Antropolojisi 3
Bahar 2007-2008 Global ehrin Antropolojisi 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS / 6 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
 
ANTH 255 Yerel Kltrler, Global Gler 3 SU Kredi
Bu dersin konusu yeni dnya dzeni/dzensizliinin arkasnda yatan global gler ve bunlarn farkl yerellikler zerindeki eitsiz etkileri olacaktr. Bir yandan yeni global ekonominin belkemiini oluturan kurumlar (rnein IMF ve Dnya Bankas), global bir bilin kazandrma yolunda almalar yapan uluslararas sivil toplum kurulular (rnein Greenpeace) ve globallemenin kendileri zerindeki etkilerini sorunsallatran yerel rgtlenmeler hakknda bilgi edinilirken, bir yandan da bu sre ierisinde deien zaman ve mekan anlaylarnn kuramsal almlar zerinde durulacaktr. rencilerden globallemenin farkl alanlardaki (ekolojik, ekonomik, sosyal, siyasi, kltrel) etkileri ve bunlar karsnda oluan yerel, ulusal veya global dzeydeki tepkiler zerine aratrma yapmalar beklenecektir.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2015-2016 Yerel Kltrler, Global Gler 3
Bahar 2014-2015 Yerel Kltrler, Global Gler 3
Bahar 2013-2014 Yerel Kltrler, Global Gler 3
Bahar 2012-2013 Yerel Kltrler, Global Gler 3
Bahar 2011-2012 Yerel Kltrler, Global Gler 3
Bahar 2008-2009 Yerel Kltrler, Global Gler 3
Bahar 2007-2008 Yerel Kltrler, Global Gler 3
Bahar 2006-2007 Yerel Kltrler, Global Gler 3
Bahar 2005-2006 Yerel Kltrler, Global Gler 3
Bahar 2001-2002 Yerel Kltrler, Global Gler 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS / 6 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
 
ANTH 320 Maddi Kltr 3 SU Kredi
Bu ders, resimler, fotoraflar, sanat eserleri, yiyecekler, giysiler gibi eitli nesnelerin farkl toplumsal, tarihsel ve siyasal balamlarda edindii anlamlar ve bu anlamlarn eitli toplumsal aktrler tarafndan kullanlma ve mzakere edilme biimlerini inceler. zellikle gemile maddi kltr zerinden ilikilenme biimlerimiz zerinde durulacak olan bu derste ele alnacak sorular arasnda unlar vardr: Metalar ve dier maddi kltr eleri salt insan ihtiyalarn m karlar, yoksa kullanclar hakknda kimi eyleri aa karan semboller midir? Maddi kltr eleri toplumsal yap ve adaletsizlik, deerler ve ahlak, ya da belirli tarihsel anlardaki deiim sreleri zerine nasl bir k tutar? Maddi kltr gemiin temsil edilmesi, hatrlanmas ve unutulmas yolunda nasl kullanlyor? ''Kltrel miras'' ne oluturur ve ona kim sahip kar? ''Kltrel miras'' nasl korunur, sergilenir ve hatrlanr? ''Kltrel miras'' turizm balamnda nasl paketlenir, pazarlanr ve turizm maddi kltrn ve kltrel pratiklerin anlamn nasl deitirir?

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2010-2011 Maddi Kltr 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS / 6 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
 
ANTH 326 Bedenin Antropolojisi 3 SU Kredi
Biyolojik beden inkar edilemez bir fiziksellie sahiptir; fakat ayn zamanda, kendi bedensel deneyimlerimiz ve bu deneyimleri anlamlandrma yollarmz kanlmaz olarak toplumsal olanla rtr ve tanmlanr. Bu giri dersi, Antropolijk bir perpektif benimseyerek bedenin farkl kltrel alanlarda ve disiplin rejimlerinde, hangi yollarla gzletlendii, snflandrld, deneyimlendii ve deitirildiini incelemeyi amalamaktadr.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Gz 2017-2018 Bedenin Antropolojisi 3
Bahar 2013-2014 Bedenin Antropolojisi 3
Gz 2007-2008 Bedenin Antropolojisi 3
Gz 2004-2005 Vcut Antropolojisi, Salk ve Hastalk 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS / 6 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
 
ANTH 340 Antropoloji, Toplumsal Cinsiyet ve Cinsellik 3 SU Kredi
Antropologlar 20. yzyl boyunca dnyann farkl yerlerindeki toplumlarn toplumsal cinsiyet ve cinsellik kurgularndaki eitlilik zerine almlardr. Toplumsal cinsiyet ve cinsellik anlaynn insanlarn kendilerine dair alglarn, dini inan ve pratikleri, akrabalk ve aile kurgularn, devleti, ekonomik hayat, kltrel pratikleri ve siyasal sylem ve pratikleri nasl ekillendirdiini aratrmak gncel antropolojinin merkezinde durmaktadr. Bu ders toplumsal cinsiyet ve cinsellie dair antropolojik aratrmalar ve tartmalar eitli okumalar, grseller ve etnografik filmler araclyla ele alacaktr.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS / 6 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
 
ANTH 350 Kalknma, Sosyal Deiim ve Sosyal Adalet Antropolojisi 3 SU Kredi
Neoliberal piyasa ekonomisinin tm dnyada hayatn her alan zerinde kurduu hakimiyet, kalknma ve sosyal adaleti sosyal bilimlerin merkezine oturttu. Son 20 ylda, kresel kapitalizmin geliimiyle beraber in, Hindistan, Brezilya ve Trkiye yksek byme oranlar yakalad. Fakat bu yksek bymenin dier bir yz var: artan gelir eitsizlii, insan haklar ihlalleri, rgtl i gcnn bastrlmas, ktleen alma koullar, ve isizlik. Bu ders etnografik almalar nda kresel kapitalizm, gelime, sosyal deiim ve sosyal adalete dair temel teorik ve eletirel yaklamlara giri sunmay amalamaktadr.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS / 6 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
 
ANTH 354 G ve Vatandalk 3 SU Kredi
Bu seminer, kresel g hareketlerinin gitgide eitlenen vatandalk tanmlar ve pratikleri ile olan ilikisini tahkik edecektir. Farkl corafyalardaki snr geilerini analiz eden etnografiler zerinden, bir yandan gmenlerin gndelik pratiklerini, dier yandan da bu deneyimleri ekillendiren ve kstlayan politik, kltrel ve hukuki vatandalk sylemlerini dikkate alacaktr. Devlet hkimiyeti, gmenler ve vatandalk lsnn birbiriyle olan ilikisinde, kresel kapitalizmin ve ulus-tesi hukuk normlarnn oynad rol deerlendirilecektir. Ayn zamanda snf, "etnisite" ve ulus hiyerarilerinin uluslararas g ve vatandalk politikalarna nasl yansd gzden geirilecektir.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2015-2016 G ve Vatandalk 3
Gz 2014-2015 G ve Vatandalk 3
Gz 2013-2014 G ve Vatandalk 3
Gz 2012-2013 G ve Vatandalk 3
Gz 2010-2011 G ve Vatandalk 3
Bahar 2009-2010 G ve Vatandalk 3
Bahar 2008-2009 G ve Vatandalk 3
Bahar 2004-2005 G, Diaspora, ve Milliyetilik tesi Yaklamlar (CULT354) 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS / 6 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
 
ANTH 413 Hukuk ve Uyumazlk zerine Etnografik Yaklamlar 3 SU Kredi
Uyumazlk denilince ne anlald ve de zm yntemleri bir toplumdan dierine olduka nemli derecede farkllk gstermektedir. Bu derste bu farkllklar yaratan kltrel sreleri inceleyeceiz. Aratrmaclarn altklar topluluklarn sosyal ve kltrel hayatn katlarak gzlemledii ve de genelde en az bir yl sren bir aratrma yntemi olan etnografik malzemeleri kullanacaz. Okuyacamz etnografiler Meksika, ran, Trkiye, Yeni Gine ve de Amerika'nin kentsel blgeleri gibi bir ok farkl kltrel ortamn zelliklerini incelemektedir. Tartmalarmzn temel eksenini u sorular oluturmaktadr; deiik ktrel ortamlarda varolan deiik adalet -eitlik, denklik- anlaylar nelerdir? Bu anlaylarn deiik uyumazlk zm yntemleri ile ilikileri nelerdir? Szkonusu adalet anlam ve pratikleri o toplumda var olan eitsizliklerin -toplumsal cinsiyet, ya, stat gibi- yeniden remesi ile ne ekilde ilintilidir?

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2004-2005 Hukuk ve Uyumazlk zerine Etnografik Yaklamlar 3

Onkosul: SOC 201 - Lisans - En Az D
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS / 6 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
 
ANTH 415 Devletin Antropolojisi 3 SU Kredi
Bu ders, ulus devleti oluturan ve sorgulayan kurumlar, alanlar, fikirleri, pratikleri ve temsilleri irdeleyecektir. Bir yandan dier disiplinler tarafndan devletin analizi iin gelitirilmi yaklamlardan faydalanrken, dier yandan devleti antropolojiye zel bir bak asyla anlamaya ynelik analiz kategorileri zerine odaklanacaktr: anlam ve inan sistemleri; bireylik ve eylemlilik; gndelik pratikler; direken yaplar ve belirmekte olan biimler gibi. Ders ayn zamanda vatandalk, hkmranlk, lkesellik ilkesi, seklarizm, ve iddet gibi, modern devleti tanmlayan kurumlarn etnografik aratrma ve yaznda kendini gsterme ve temsil edilme biimlerinin izini srecektir.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Yaz 2013-2014 Devletin Antropolojisi 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS / 6 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
 
ANTH 425 Tesirin Antropolojisi 3 SU Kredi
Grsel malzemeler, Marksist teori, eletirel soy teorileri, nc cins ve ecinsellik almalar, feminizm, psikanaliz, ve militarizm zerine yazlm etnografilerden feyz alarak oluturulmu bu derste, elle tutulamayan ve gzle grlmeyen hislerin, enerjilerin ve titreimlerin alan incelenecektir. Toplumsal cinsiyet, rk, emek ve militarizmin kesitii farkl etnografik balamlardan hareket ederek ulusal hafza kurma srelerinin eletirel bir okumasn yapacaz. Dier bir deyile, basklanan, tannmayan veya inkar edilen tarihi gereklerin itildikleri yerlerden frlayarak siyasi kanaat oluturma ve kltrel hafzamza intikal etme biimleri zerine sorular sorulacaktr. Bu dersin temel hedefi deneyimci ve aklc sosyal bilim almalar tarafndan grmezden gelinen 'hisleri' ve 'halleri' analizin merkezine oturtarak gayr-meskun bir tarihi yeniden yorumlamak olacaktr.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2011-2012 Tesirin Antropolojisi 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS / 6 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
 
ANTH 428 Umudun Antropolojisi 3 SU Kredi
Gerek sosyal bilim kuramlarnda, gerekse gndelik pratikler ve sylemlerde, ?umut,? varsaydmz hatta arzuladmz bir duygu olmakla birlikte, pek fazla eletirel analize tabii tutulmaz. Bu ders ise, umudu kuramsal analizin merkezinde bir kategori olarak ele alr. Devrim dnemlerinin topik ruhunu umut etrafnda tayin eden yaklamlarla, dnyevi deneyimin strab karsnda umudu inanla badatran retiler karlatrlr. Ardndan duygulanm kuramlarn umut erevesinde ele alan gncel etnografiler okunur. Umut, bir yandan arzu ve iyimserlik gibi benzer olduu varsaylan, dier yandan melankoli ve aresizlik gibi kart bir takm baka haleti ruhiyeler ile nasl ilikilenir? Hangi koullarda umut acmaszdr? Son olarak, eletirel sosyal kuram geleneinde umudun ilerici siyaset ve dnce iin bir eletiri yntemi olarak potansiyel roln irdelenir.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Gz 2014-2015 Umudun Antropolojisi 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS / 6 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
 
ANTH 450 Ortadou ve Kuzey Afrika'ya Antropolojik Bak 3 SU Kredi
Ortadou ve Kuzey Afrika gibi corafi blgeler doal olmaktan ziyade mekan ve farkllk anlaylarna dayal olarak insanlar tarafndan kurgulanm kategorilerdir. Bu ders Fas'tan Iran'a yaklak 25 lkeyi iine alan bu blgenin kurgulanmasn tarihsel ve siyasal bir sre olarak ele alacak; anaakm sylemlere hakim olan arkiyat bak asnn tesine gemeye alarak, bu blgede yaayan insanlarn hayatlarn ekillendiren tarihsel, siyasi ve kltrel sreleri etnografik almalar aracl ile inceleyecektir.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Gz 2013-2014 Ortadou ve Kuzey Afrika'ya Antropolojik Bak 3
Bahar 2005-2006 Ortadou ve Kuzey Afrika'ya Antropolojik Bak 3

Onkosul: CULT 201 - Lisans - En Az D
veya SOC 201 - Lisans - En AzD
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS / 6 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
 
ANTH 465 Toplumsal Hareketlilik, Direni ve Protesto 3 SU Kredi
Bu derste, dnyann eitli yerlerindeki toplumsal protestolarn nitelikleri incelenecektir. Kitlesel devrim hareketlerinin dinamiklerinin yansra, daha az grnrl olan farkl protesto ve eylem biimlerini yorumlamann zorluklar zerinde de durulacaktr. nsan haklar, alma koullar, etnik kimlikler, milliyetilik, din ve cinsiyetle ilgili protesto biimleri, hzlanan kreselleme balam iinde tartlacaktr. Bir yandan belirli rnek vakalar incelenirken, bir yandan da toplumsal eylem biimlerinin olumasnda kltrn, bellein, kitle iletiim aralar ve dier glerin rol ile ilgili temel konular rencilere tantlacaktr.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Gz 2012-2013 Toplumsal Hareketlilik, Direni ve Protesto 3
Gz 2008-2009 Toplumsal Hareketlilik, Direni ve Protesto 3
Gz 2006-2007 Toplumsal Hareketlilik, Direni ve Protesto 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS / 6 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
 
ANTH 468 Etnografi 3 SU Kredi
Etnografi kavram, antropolojinin hem temel aratrma metodunu hem de ana yazl rnn betimler. Bu derste klasik ve gncel etnografiler derinlemesine incelenecek, aratrma deneyimi ve etnografik metinler zerine yrtlen kuramsal ve siyasi tartmalar ele alnacaktr.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2017-2018 Etnografi 3
Bahar 2015-2016 Etnografi 3
Gz 2013-2014 Etnografi 3
Gz 2003-2004 Etnografi 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS / 6 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
 
ANTH 469 Antropoloji ve Tarih 3 SU Kredi
Antropologlar tarihe merak sarnca ne olur ? Antropolojinin son yllarda tarihe olan ilgisi bu derste seilmi baz etnografilerin (saha almas yapan antropologlarn yazd kitaplar) yakn okumas zerinden tartlacaktr.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2010-2011 Antropoloji ve Tarih 3
Gz 2007-2008 Antropoloji ve Tarih 3
Gz 2006-2007 Antropoloji ve Tarih 3
Bahar 2004-2005 Kltr Yazmlar 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS / 6 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
 
ANTH 471 Avrupa Antropolojisi 3 SU Kredi
Antropoloji geleneksel tanmyla Avrupa harici toplumlara dair bir bilim olarak alglanr; ancak gnmzn eletirel yaklamlar antropolojik bak batl toplumlara, zellikle de ''tarallatrlan Avrupa''ya evirmenin nemini vurgulamaktadr. Bu ders son yllarda Avrupa'daki farkl ulus-devletler ve kamusal alanlar zerine yrtlen etnografik almalarn ekseninde, ''Avrupalln'' tarihi ve gncel kurgulann; ok kltrclk, kltrel vatandalk ve ''Islamaphobia'' (slam korkusu) tartmalarn; g ve etnik kimlii; ve Dou Avrupa ve sosyalizim sonras rejimlerle Bat Avrupa ve AB arasndaki gerilimli ilikiyi konu edinmektedir.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2013-2014 Avrupa Antropolojisi 3
Bahar 2012-2013 Avrupa Antropolojisi 3
Gz 2009-2010 Avrupa Antropolojisi 3
Gz 2008-2009 Avrupa Antropolojisi 3
Gz 2007-2008 Avrupa Antropolojisi 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS / 6 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :